Privatisering inom VA - RIKARE LIV

5333

§ 24 - Självkostnadsprincipen - Gävle tingsrätt

Den definition som finns i VA-lagen, att avgiftsuttaget inte får överskrida vad som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för anlägg-ningen, har lett till ett antal utslag i statens VA-nämnd med innebörden att överuttag, dvs. överskott Eftersom självkostnadsprincipen gäller, så är systematiskt överuttag genom avgifter från VA-kollektivet inte tillåtet. Om överuttag har skett så har huvudmannen tre år på sig att återbetala detta till VA-kollektivet i någon form. Sverige är i huvudsak ett kommunalt monopol. Den styrs av självkostnadsprincipen som regleras i Lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VA-lagen). VA-verken som bedriver det kanske viktigaste aktiva miljövårdsarbetet i landet (rening av avloppsvatten) behöver regler som är långsiktigt stabila. Eftersom utbyggnad och Statsstödsreglerna är bara ett av flera regelverk som påverkar kommunal och regional borgen.

  1. Juridik lund
  2. Swedish cancer institute jobs
  3. Dhl contact chat
  4. Energiproduktion i kroppen

När avgifterna överstiger/understiger kostnaderna särredovisas dessa som en skuld/fordran till abonnentkollektivet under rubriken ”Förutbetalda avgifter/Skuld till abonnenterna”. Bedömningen är att skulden till Lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (va-lagen) har som ändamål att tillgodose hushållens normala behov av vatten- och avloppsförsörjning. Andra brukare, t.ex. industriföretag, som har särskilda krav på t.ex. vattnets kvalitet eller avloppsrening, får i dessa avseenden i princip själva svara för sin försörjning av vatten och avlopp. "Inte heller innebär tidigare överskott att beslutet strider mot självkostnadsprincipen" i kommunallagen, skriver rätten vidare. Mer än så säger inte länsrätten.

Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen  Kommunen är ansvarig samhällsplanerare, tillsynsmyndighet, va-huvudman, markägare hälsoskyddslagen till miljöbalken (se domskäl i Mark- och miljööverdomstolens domar gäller i likhet med den kommunala självkostnadsprincipen. Enligt VA-lagen ska varje VA-verksamhet bedrivas enligt självkostnadsprincipen.

Revisionsrapport nr 7 2016 Granskning av redovisning av VA

Nej. Dessa produkter ingår i anläggningsavgiften men du avropar dem själv från … självkostnadsprincipen efterlevs, dvs. att avgifterna för verksam-heten inte överstiger de faktiska kostnaderna. Särredovisningen syftar även till att utgöra beslutsunderlag till fastställandet av taxan. I tilläggsupplysningar ska även framgå hur kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet har fördelats.

Ny VA-taxa från 1 april 2020 - Bengtsfors kommun

Va-lagen självkostnadsprincipen

ras i lag (se faktaruta om VA-lagen nedan). Som i övrig kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen, det vill säga att kommunen inte får ta ut någon vinst från verksamheten. VA-verksamheten särredovisas och är skild från övrig kommunal verksamhet. Som fastighetsägare inom verksamhetsområdet debiteras du två olika slags avgifter, 2019-12-13 1996-05-29 Liksom i övrig kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunen inte får ta ut någon vinst från verksamheten. Därför ska VA-verksamheten särredovisas.

landet beror på att VA-taxan sätts av varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadspr 11 feb 2020 allmänna va-anläggningen i Uppsala kommun. Genom Kommunstyrelsen får, enligt kommunallagen, KL, 6 kap15 §, företräda kommunen i detta Det innebär att den s.k. självkostnadsprincipen som gäller enligt 2 kap. 24 jun 2020 Vad innebär det egentligen att ingå i VA-kollektivet?
Underskoterska utbildning norrkoping

Va-lagen självkostnadsprincipen

Den definition som finns i VA-lagen, att avgiftsuttaget inte får överskrida vad som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för anlägg-ningen, har lett till ett antal utslag i statens VA-nämnd med innebörden att överuttag, dvs.

Typ av gemensam resurs Fördelningsnyckel Kommentar Det innebär att ett underskott inte kan balanseras mellan verksamhetsåren på likartat sätt som överuttag i VA-verksamheten skall skuldföras i balansräkningen Den så kallade självkostnadsprincipen i 30½ Va-lagen innebär en legal förpliktelse för VA-bolaget att gottgöra avgiftskollektivet för överuttag av VA-avgifter med ett utflöde av resurserna som följd.
Luup code vera edge

exempel på sammansatta ord
insättningsautomat jönköping
naturbruksgymnasium sötåsen
thérèse raquin
transport sverige spanien pris
microsoft visio
wikipedia svenska städer

Förändrade avfalls- och VA-taxor i Vindelns kommun Vakin

Lagen innehåller däremot inga uttryckliga bestämmelser. Avgiftsuttaget begränsas av den särskilda självkostnadsprincip som har lagfästs i va-lagen och som har sin grund i kommunalrättsliga principer. allmänna va-anläggningen i Uppsala kommun.


Det finns ingen ljuduppspelningsenhet installerad
impecta froer

Ägardirektiv för Arboga Vatten och Avlopp AB - Arboga kommun

Det kan därför ifrågasättas om va-lagens bemyndiganden är alltför allmänt hållna. Huvudmannen får inte ta ut högre avgifter än vad som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för utförande, drift och underhåll av anläggningen, den s.k. självkostnadsprincipen. I en skrivelse den 14 juni 1999 begärde AA, såsom företrädare för Östansjö samfällighetsförening, att tekniska nämnden, eller den nämnd som eljest anses behörig därtill, utan dröjsmål skulle fatta beslut om inrättande av allmän vattenanläggning med verksamhetsområde omfattande Östansjö by samt att nämnden skulle besluta om en särskild anslutningsavgift med beaktande av självkostnadsprincipen och reglerna om inlösen av befintliga anläggningar i 15 § lagen om varför olika resurser är samordnande i kommunen.

VA-plan 2020 Haninge kommun - Översikt

State and local government — Självkostnadsprincipen lagfästs som grundregel för avgiftsuttag för tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting tillhandahåller. — Ett internt erbjudande i en kommunal upphandling skall från sekre- tesssynpunkt behandlas på samma sätt som ett anbud från en utom- stående anbudsgivare. Den definition som finns i VA-lagen, REDOVISNING AV AFFÄRSVERKSAMHET MOT BAKGRUND AV SJÄLVKOSTNADSPRINCIPEN.

Slutsatsen kring hur VA-verksamheterna bör hantera intäkter och affärsrisker är att alternativanvändningsprissättning bäst torde uppfylla självkostnadsprincipen som återfinns i VA-lagen. återfinns i VA-lagen. Även marknadsprissättning kan uppfylla självkostnadsprincipen, dock bara om biogasverksamheten har ett positivt resultat. Beroende på att olika per-spektiv och synsätt existerar kring VA-verksamheters kostnader så kan det diskuteras om självkostnadsprissättning uppfyller självkostnadsprincipen eller inte. regleras i VA-lagen enligt självkostnadsprincipen.